Body.jsp

<html>

<body>

This my Body

</body>

</html>